LM potence – Organon , legendy, realita

 Historie

Většina děl klasické homeopatické literatury se obrací k pátému vydání Organonu racionální léčby Samuela Hahnemanna a centezimální škále homeopatických ředění. Šestá edice se totiž zpozdila s vydáním o téměř osmdesát let a poslední verze Organonu spatřila světlo světa jen díky doktoru Boerickovi až v roce 1921, přestože Hahnemann na ní pracoval už od roku 1835. Tak se stalo, že ani takoví velikáni a klasikové homeopatie, jako například James Tyler Kent, neměli o existenci LM potencí ani tušení. Ani v současné literatuře nenajdeme o LM potencích mnoho poznámek, naštěstí vše potřebné stojí v šestém vydání Organonu.

Příprava

Příprava LM potencí je popsána v poznámce k § 270 šesté edice Organonu.

Podrobně je popsána i na webových stránkách lékáren, které se jejich výrobou zabývají. Jsou to

·      www.remedia-homeopathy.com v Rakousku

·      www.gudjons.com v Německu

·      www.helios.co.uk v Británii.

 

V souladu s šestým vydáním Organonu, paragrafu 270 se začíná výrobou potence C3 a pak se pokračuje výrobou LM potencí.

Jeden grán substance je ručně triturován se sto grány mléčného cukru. Tento proces se opakuje asi třikrát po hodině a výsledkem je C3 potence. Posléze je vzat jeden grán triturace C3 a rozpuštěn v 500 kapkách co nejčistšího organického alkoholu 90% a protřepáván stokrát. Roztokem je napuštěno cca 50 tisíc globulí (100 globulí = 1 grán = 62 mg) a poté jsou globule vysušeny na filtračním papíře. Výsledkem je potence LM1. K získání LM2 pokračujeme obdobně. Jeden grán LM1 je rozpuštěn v kapce vody a stokrát protřepán se sto kapkami alkoholu. Timto roztokem je pak saturováno 50 tisíc globulí a získáme LM2 potenci.

Často se v literatuře uvádí, že LM potence a Q potence jsou identické. To není tak docela pravda.

Podle Homeopatického lékopisu 2006 HV 17 se k výrobě LM potencí nepoužívá triturace čerstvé substance jako u Q potencí, ale její alkoholový extrakt ve formě matečné tinktury, což je nepodstatnější rozdíl. Rozdíl mezi centezimální a milezimální škálou je také v dynamizaci, počet sukusí u LM potencí je nepoměrně vyšší. Základní ředící poměr u centezimální škály je tedy stále 1:100, zatímco u milezimálních potencí je v určité fázi procesu 1:50000.

 

Účinek

V poznámce k § 270 Hahnemann vysvětluje, že C potence reagují okamžitě, ale s „obrovskou, někdy až nebezpečnou prudkostí, která může ohrožovat zejména oslabené pacienty“. Naopak se doporučuje podat C potence v případech, když „při téměř zcela navráceném zdraví a dobré životní síle přetrvává lokální obtížná choroba a je přímo nezbytné podat lék, který je pro nemoc vhodný homeopaticky…“.

LM potence mají velkou léčebnou schopnost, ale jejich účinek je jemný a lze ho dosáhnout pozvolna bez zhoršení, v souladu se samou podstatou homeopatické léčby popsané ve druhém paragrafu Organonu.

Poznámka k § 246 šestého vydání nás přesvědčuje o vyřešení všech nepříjemností ohledně homeopatického zhoršení díky „nově pozměněné, zdokonalené metodě“.

Dr. Fernando Flores Villalva ve své knize věnované LM potencím zmiňuje Hahnemannův výrok: „Jsem v pokušení říct, že dokonce ani nejlépe vybraný homeopatický lék není schopen uvést vitální sílu do úplné rovnováhy, nemluvě o zhoubných vlivech chronických nemocí, pokud není připraven a použit na základě mojí nové metody“.

Předepisování

§ 272 nám popisuje způsob podávání LM potencí. Lze je použít suché, ve formě globulí, rozpuštěním v dutině ústní, taková léčba se pak řídí poněkud jinými pravidly, než je popsáno dále a přesahuje rámec tohoto článku. Sama mám s podáváním suchých globulí jen minimální zkušenosti.Proto se budu dále zabývat pouze podáváním LM potencí ve formě roztoku.

Doporučuje se rozpustit jednu globuli ve vodě s určitým objemovým procentem alkoholu (poznámka k § 248). V literatuře se doporučují 2 – 4 % 60% etanolu do 100 ml destilované vody pro dospělé a 1 – 2 % pro děti. (Sama používám 1% pro děti i dospělé, pouze v případě větších nároků na trvanlivost a odolnost vůči znehodnocení – u cestovatelů, řidičů apod. – lze použít vyšší poměr alkoholu.)

Před každým podáním je doporučeno lahvičku protřepat (§ 247), postačuje 8, 10, 12 sukusí.

O podávání léku ve formě roztoku se Hahnemann zmiňuje již v pátém vydání Organonu v § 288.

U akutních onemocnění se podávání LM potencí nikterak neliší od škály centezimální. Podáváme v závislosti na akutnosti příznaků a naléhavosti situace s frekvencí několika hodin nebo i minut, a dávkování upravujeme podle aktuálního klinického stavu pacienta (§ 248).

Na rozdíl od centezimálních potencí nepodáváme u konstituční léčby chronických stavů jedinou dávku LM, ale stejný lék podáváme po dobu několika dní až týdnů či měsíců.

Lék se podává jednou denně, obden či jednou nebo dvakrát týdně po určitou dobu. „Při chronických onemocněních tedy lze s rostoucím úspěchem užívat každý vhodně zvolený homeopatický lék, i takový, který má dlouhou dobu účinnosti, každodenně a po několik měsíců.“ (§ 248)

Průběh léčby

Na rozdíl od podávání centezimálních potencí, kdy občas uvidíme homeopatické zhoršení v prvních hodinách či dnech léčby, u milezimálních potencí dochází k postupnému zlepšování symptomů, a zhoršení se může dostavit až po určité době jako příznak jisté přesycenosti systému a slouží jako impuls k ukončení podávání léku nebo ke snížení frekvence dávek.

Dr. Villalva píše: V homeopatické řeči jde o to, že vitální princip již nepotřebuje být ovlivňován „podobnou nemocí“, aby mohla být nemoc léčena, a namísto toho začíná trpět „nemocí z léku“.

Podávání léku v LM potenci ukončíme v případě, že se po postupném zmírňování symptomů a zlepšování celkového stavu objeví některé staré symptomy nebo se opět tyto symptomy zhorší. Po přerušení podávání léku se stav rychle upraví, řádově v rozmezí hodin až dnů.

To je velmi důležitý fakt, jehož znalostí se vyhneme chybám v preskribci. Pokud zareagujeme správně, vzniklé symptomy rychle vymizí a obnoví se stav rovnováhy.

V § 161 Hahnemann píše: „K tzv. homeopatickému zhoršení, což je vlastně prvotní účinek léku, který zdánlivě poněkud zhoršuje symptomy původní nemoci, dochází v první hodině nebo v prvních hodinách po podání léku. To platí samozřejmě u akutnějších nemocí, které se vyvinuly teprve nedávno. V případech, v nichž lék s delší účinností léčí starou nebo velmi zastaralou chorobu, se v průběhu léčby nesmí projevit žádné takové zdánlivé zintenzivnění původní choroby… Takováto zhoršení původních symptomů chronické choroby se mohou projevit až na konci léčebné kúry, když je léčba téměř nebo zcela ukončena.“

Pokud se některé symptomy ke konci léčby zhorší a po krátkodobém vysazení léku se stav neupraví, jsou přetrvávající symptomy naopak indikací k podání léku ve vyšší frekvenci užívání nebo dokonce ve vyšší potenci (§ 281).

Tato doporučení se mohou zdát trochu matoucí, ale jen do té doby, dokud si budeme všímat pouze jednotlivých symptomů. Jako vždy i u LM potencí je třeba vzít v úvahu celkový klinický stav a respektovat homeopatické zákonitosti jako jsou například Heringovy zákony.

 

Pravidla druhého předepsání                              

a) Nové symptomy

Stručně řečeno: Kdykoliv se objeví nějaké nové symptomy, musíme si klást otázku, zda je lék správný či zda není vhodné předepsat jiný (§249), a to hlavně v situaci, kdy nelze nikterak měnit dávkování léku (tedy zejména u centezimální škály).

Pokud ale zároveň zaznamenáme celkové zlepšení klinického stavu, subjektivní zlepšení nebo zlepšení některých klíčových a vedlejších symptomů, je na zvážení, zda pouze nesnížit dávku léku a nepodávat lék dále. V tomto ohledu se pravidla podávání léku a vyhodnocování léčby nikterak neliší od obecných pravidel a zákonitostí popsaných důkladně například v Kentových Přednáškách o homeopatické léčbě.

b) Staré symptomy

Objevení se starých symptomů během homeopatické léčby je známkou příznivého průběhu léčby. U LM potencí však podle mých zkušeností tyto situace nenabývají nikterak dramatického charakteru a lze je poměrně snadno ustát úpravou dávkování ve smyslu snížení frekvence podávání léku nebo krátkodobého vysazení.

c) Interkurentní onemocnění

V případě, že se během léčby objeví příznaky další nemoci, která svou razancí přehluší původní onemocnění (nejčastěji epidemické choroby či úrazy), lze simillimem v dané situaci prospět a lék použít v intenzívnějším způsobu dávkování. Pokud neshledáme rychlé zlepšení klinického stavu, je nutné zvážit jiný lék či jinou léčbu.

Snížení dávkování

U milemizimálních potencí potencí docílíme snížení dávkování těmito způsoby:

·      nižší dynamizací (sníženým počtem sukusí),

·      nižší frekvencí podávání léku (obden, dvakrát za týden apod.). Při objevení se starých či nových symptomů nebo při jakýchkoliv příznacích zhoršení se doporučuje vynechat dávku a počkat den či dva. Podle mých klinických zkušeností se i v tomto ohledu může projevit individuální odlišnost, tzn. každý z pacientů může reagovat svým jedinečným způsobem a může mu vyhovovat jiný způsob dávkování.

 

V literatuře se objevují zmínky o množství podaného homeopatického léku ve vztahu k jeho účinku, podle mého názoru je však otázka kvantity podávaného homeopatického léku bezpředmětná.

 

Zvýšení dávkování

U LM potencí dosáhneme vyššího dávkování:

·      vyšší dynamizací (vyšším počtem sukusí),

·      vyšší frekvencí podávání léku (několikrát denně nebo i v intervalu několika minut v závislosti na naléhavosti situace),

·      vyšší potencí (LM2, LM3,…). V praxi se nejvíce osvědčuje přidat do roztoku LM1 globuli vyšši potence (LM2 nebo LM3) a podávat v této podobě. (Hahnemann píše v § 248 ... „Do stejného roztoku stejného léku, pokud je nadále indikován, přidáme několik globulí vyšší potence, se kterou budeme pokračovat tak dlouho, dokud nedocílíme trvalého zlepšení bez přítomnosti jiných potíží.“)

Dr. Fernando FLores Villalva ve své knize „LM Scale – 50Millesimal Potencies píše: „LM potence působí na vitální energii jemně, mírnými impulsy, takže se možnost homeopatického zhoršení redukuje na minimum. U LM potencí začínáme s nízkou dynamizací a postupně ji zvyšujeme. S ohledem na tento fakt lze dospět k závěru, že nemůžeme udělat chybu, pokud předepíšeme LM potence i pacientům v terminálním stavu nebo pacientům se závažným organickým onemocněním.“

Dále uvádí následující pravidla pro léčbu LM potencemi:

·      Vedení případu po podání LM potencí se diametrálně odlišuje od případu, kde jsme podali centezimální potenci (dávkování, prognostické vyhodnocení, druhé předepsání, zacházení s potencemi).

·      Při předepisování LM potencí je díky rychlému vývoji a změnám ve stavu pacienta třeba pozorného sledování klinického stavu.

·      Během léčby LM potencemi bychom měli hned od počátku pozorovat pozvolné zlepšování a úpravu stavu.

·      Po týdnu či dvou bychom měli zhodnotit vývoj situace a stanovit další dávkování – zda budeme pokračovat stejným způsobem či zvýšíme dávkování nebo podávanou potenci léku.

·      Podávání léku pokračuje do uzdravení či krátkodobého finálního zhoršení, které se manifestuje jako mírná exacerbace přirozené nemoci pacienta, tzn. není pro něj ničím neznámým.

·      Než se rozhodneme zvýšit potenci léku, měli bychom vyčerpat všechny předchozí možnosti zvýšení dávkování (dynamizace, vyšší frekvence podávání).

 

Tady vidíme, že způsob administrace se v pátém a šestém vydání Organonu významně liší. V podstatě bychom se při podávání centezimálních potencí měli držet páté edice, zatímco při podávání léků milezimální škály bychom měli vycházet z poslední verze.

Ve své praxi dávám lékům v LM potencích přednost před léky centezimální škály. Důvodem pro mě nejsou jen shora uvedené argumenty, ale i několik dalších, pro dnešní pacienty velmi podstatných výhod. Do léčby k nám přicházejí lidé nemocní, ale svébytní, kteří chtějí ke svému procesu uzdravování aktivně přispívat a držet ho ve vlastních rukou. Pacient, který po pár týdnech léčby zjistí, co mu použití homeopatického léků může poskytnout, je často sám u sebe schopen vyhodnotit, kdy lék potřebuje a kdy nikoliv. Pokud je dostatečně poučený a je schopen vnímat, co se s ním děje, může u LM potencí volit vlastní dávkování, například v případech interkurentní infekce nebo i preventivně v situacích psychické nebo fyzické zátěže. Není nucen každý výkyv svého zdravotního stavu konzultovat s homeopatem a k léčbě přistupuje více aktivně a nezávisle. Úkolem homeopata je posléze při kontrolních sezeních vyhodnotit situaci a navrhnout další postup léčby. Role lékaře zůstává nezměněna, od pacienta je vyžadována větší zodpovědnost a aktivita.

Pro ty z nás, pro které jsou pojmy zdraví, svoboda, zodpovědnost a nezávislost pouhými odstíny téhož, tedy mají LM potence co nabídnout.

 

Použitá literatura.

Hahnemann, Samuel: Organon racionální léčby, Alternativa, 1993

Villalva, Fernando Flores: LM Scale (50Millesimal Potencies), B.Jain Publishers, 2005

 

Další zdroje:

http://www.hpathy.com/philosophy/hahnemann-organon (internetová stránka, kde najdete páté I šesté vydání Organonu včetně všech dodatků a poznámek – v angličtině)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsal : katerina lucka | Pá, 16. březen 2012 - před 410 týdny

Studio di omeopatia classica (costituzionale) nel centro di Praga

Dove: Na rovni 12, Praha 6, metro Petřiny

Orario delle visite:

Martedì 9.00 – 18.00

Mercoledì 9.00 – 18.00

Giovedì 13.00 - 18.00

Venerdì 9.00 – 19.00

Orario consultazioni telefoniche:

Mar, Mer, Gio, Ven 8.30 – 9.00

Tanto per la prima visita che per i successivi controlli è necessario prenotarsi anticipatamente per telefono o email.

La prima visita dura circa 90 minuti. Comprende un colloquio e una visita medica (in base al tipo di disturbo). Qualora il paziente abbia a disposizione i risultati delle precedenti visite mediche, è bene portarle con sé per il primo consulto.

Il secondo incontro ha luogo a circa una settimana di distanza dalla prima visita. Dura circa 45 minuti. Durante questo incontro c’è il tempo di porre domande supplementari per entrambe le parti. Al paziente viene spiegato il principio della cura omeopatica, vengono assegnati gli accorgimenti terapeutici e il piano della cura, e gli viene consigliato un concreto rimedio omeopatico. Il paziente riceve precise istruzioni riguardo alle dosi ed ventualmente altre raccomandazioni necessarie in una data situazione (modifica del regime di vita, dieta alimentare, ecc.)

Dopo circa tre settimane a partire dalla prima somministrazione del rimedio omeopatico ha luogo un primo controllo (tale scadenza può essere diversa per certi disturbi). La frequenza dei successivi incontri dipenderà dal tipo di disturbo e dallo sviluppo della situazione.

Compenso delle consultazioni: In totale per il primo incontro gli adulti pagano complessivamente 2400 CZK, mentre il costo per i bambini è di 2000 CZK. Dopo la prima visita si paga un acconto di 800 CZK da trasferire o versare personalmente sul conto presso la UniCredit Bank (si vedano di seguito le coordinate bancarie) perché possa essere confermata la data del secondo incontro. Il saldo andrà versato in contanti durante la seconda visita. L’acconto non verrà restituito qualora la consultazione venga disdetta meno di 24 ore prima della data assegnata.

Il prezzo per le sedute di controllo non supera le 700 CZK.

Le sedute di controllo disdette meno di 24 ore prima della data assegnata avranno il costo di 700 CZK.

Per ragioni pratiche è preferibile richiedere e confermare le prenotazioni in forma scritta.

Psichoterapia 800CZK per seduta di un ora, 1000CZK per seduta di 75 min. 

 

 

Contatti:

Telefono:  +420 603 886 474 (meglio sms)

Email: katerinalucka@seznam.cz

Coordinate bancarie: numero di conto: 2109975425/2700

IBAN : CZ7527000000002109975425

BIC: BACXCZPP

Napsal : katerina lucka | Ne, 30. říjen 2011 - před 430 týdny

Constitutional homeopathy and Jungian psychotherapy in the centre of Prague

Consulting place: Na rovni 12, Prague 6, subway line A Petřiny

Consulting hours by appointment only:

Tuesday 9.00 – 18.30

Wednesday 9.00 – 18.30

Thursday 9.00 -18.30  

Friday 9.00 – 19.30

For appointments phone or email contact is prefered.

In English, Italian, Spanish, French or Russian. 

Phone consulting:
Tu, We, Fri   8.30 – 9.00

The first consultation takes about 90 minutes. It includes an interview (and according to the kind of troubles, also a physical examination). It is useful to bring any results of previous medical investigation or laboratory tests.

The second consultation takes place usually no longer than one week after the first one. It takes about three quarters of an hour. There is a space for complementary questions from both parties, for explanation of the principles of homeopathic treatment, therapeutic consideration and prescription of the specific constitutional homeopathic remedy. The patient gets an exact recommendation of dosage and other complementary advice suitable for the situation (life style, diets, exrcise etc.)

The next meeting takes place usually no longer than three weeks after starting therapy, depending on the kind of disease and troubles. The frequency of follow-ups depends on the clinical state, demands and development of the situation, but it is usually every three, four or six weeks.

Payments: For the first part of entering consultation, adults pay 2400Kč and children pay 2000Kč. It is necessary to pay a reservation fee of 800Kč before coming to the first appointment. The rest is paid in cash during the first meeting.  

Cancellation of appointments is only possible upto 24hours prior to the appointment.

The fee for follow-ups is no more than 800Kč.

Online consulting (Skype): 900Kč per hour

Cancellation less than 24 hours before: 800Kč

Psychotherapy: 1000Kč for 60min session

 

Contacts:

Telephone: +420 603 886 474 (sms preferred)
E-mail: katerinalucka@seznam.cz

Bank account: 2109975425/2700

IBAN : CZ7527000000002109975425

BIC: BACXCZPP

 

Napsal : katerina lucka | So, 22. říjen 2011 - před 431 týdny

Aktuálně

Od 1.června 2018 ordinuji v nových prostorách Na rovni 12, Praha 6 - Břevnov (asi pět minut chůze od stanice metra A - Petřiny, event. na konečné tramvaje číslo 1 a 2, zastávka Sídliště Petřiny, bus 191,108, 164, 168).

Napsal : katerina lucka | Út, 11. červen 2013 - před 345 týdny

Než přijdete poprvé

Homeopatie jako jedna z oblastí celostní medicíny je přirozenou a účinnou metodou léčby nejrůznější obtíží komplexním způsobem. V praxi to znamená, že lékaře nezajímají pouze symptomy onemocnění, ale zejména osobnost pacienta a jeho individuální kontext. Nejčastějšími problémy, se kterými lidé do ordinace přicházejí, jsou alergie, opakované infekty a záněty, psychosomatické obtíže jako astma nebo chronické bolesti hlavy, sterilita, poruchy menstruačního cyklu, hyperaktivita, poruchy pozornosti a specifické poruchy učení u dětí, poruchy spánku, obtížné zvládání zátěžových situací a stresu, úzkostné a depresívní stavy.

Ordinace: Na rovni 12, Praha 6 - Břevnov, metro A - Petřiny, tram. 1, 2 (zast. Sídl. Petřiny, bus 191, 108, 164, 168)

Ordinační hodiny:

Úterý 9.00 – 18.30

Středa 9.00 – 19.00

Čtvrtek 12.00 - 18.30

Pátek 9.00 – 19.30

Konzultační hodiny (po telefonu):
Út, st, pá  8.30 – 9.15

HOMEOPATIE

Na první vyšetření i následné kontroly je třeba se předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

První vyšetření trvá cca 90 minut. Zahrnuje pohovor a fyzikální vyšetření (podle typu obtíží). Pokud má pacient k dispozici výsledky předchozích lékařských vyšetření, je vhodné je přinést s sebou na první konzultaci.

Druhé sezení probíhá cca do jednoho týdne od prvního setkání. Trvá cca 40 minut. Na něm je prostor pro doplňující otázky z obou stran. Pacientovi je vysvětlen princip homeopatické léčby, podána terapeutická rozvaha a plán léčby a je mu doporučen konkrétní homeopatický lék. Pacient dostane přesný návod ohledně dávkování léku a další doporučení, pokud jsou v dané situaci vhodná (úprava režimu, dietní omezení apod.)
V závislosti na typu obtíží probíhá první kontrola cca do tří týdnů od prvního podání homeopatického léku. Frekvence dalších setkání závisí na typu obtíží a vývoji situace.

Úhrada konzultací:

Za první vyšetření platí dospělí 2400Kč a děti do 12 let 2000 Kč. Před první návštěvou je třeba zaplatit zálohu 800Kč na účet 2109975425/2700. Záloha se odečítá od celkové platby. Cena léčebných přípravků není zahrnuta v celkové ceně.

Cena za následná kontrolní vyšetření je 800 Kč.

Storno poplatek se vztahuje na konzultace odvolané méně než 48 hodin před plánovaným setkáním a hradí se v plné výši ceny sezení (tzn. u prvních vyšetření i kontrolních setkání 800Kč).

Při přestávce v léčbě delší než rok se následná konzultace účtuje poplatkem 1200Kč. 

 

PSYCHOTERAPIE

Jungiánská psychoterapie nabízí práci na osobním rozvoji a kreativitě, zejména pak práci se sny a ostatními symbolickými prostory, jako je aktivní neboli řízená imaginace.

Formát setkávání si klient volí sám. Doporučuji 60 nebo 75 minut jednou týdně.

60 min 1000Kč

75 min 1200Kč

Storno v plné výši do 24 hodin předem. 

Kontakty:
Telefon: 603 886 474 (lépe sms)
E-mail: katerinalucka@seznam.cz

Facebook: Kateřina Lucká

Bankovní spojení: 2109975425/2700

IBAN: CZ75 2700 0000 0021 0997 5425

SWIFT(BIC): BACX CZ PP 

Platba za byliny: 6878421011/2700

Z praktických důvodů preferuji pro objednávání písemný kontakt.

Napsal : katerina lucka | Ne, 26. červen 2011 - před 448 týdny

Abiturientský příběh

Bylo nebylo sešli se na abiturientském večírku tři dávní přátelé. Naposledy se viděli před dvaceti lety.
Zatímco ostatní si v malých kroužcích ukazovali navzájem fotografie svých ratolestí a chlubili se svými nehmotnými i hmotnými úspěchy, u jejich stolku se odehrávala následující diskuze.
„Tak to jsi mě tedy dostala! To jsem překvapený, to bych si nepomyslel!“, kroutí hlavou středoškolský profesor fyziky s výrazem "Bože, jak hluboko jsi klesla..".
„Moje manželka je taky doktorka a má s tím docela dobré zkušenosti. Trochu mi něco vysvětlovala, ale taky to moc nechápu“, vloží se do rozhovoru experimentální chemik.
„Možná není co pochopit“, odpovídá fyzik a obrací se znovu na homeopatickou lékařku: „Takže ty tomu věříš?“
„Myslíš, že bych dokázala dělat takovou spoustu let něco, co by nepřinášelo výsledky a co by mi nedávalo smysl? Znáš mě natolik dobře, aby sis mohl odpovědět sám...“, obrací se na fyzika s úsměvem.
Rozvine se bouřlivá diskuze o principech a podstatě homeopatie. Slova o analogickém či hermeneutickém postoji, jiném uchopení skutečnosti, jiném paradigmatu či syntetickém myšlení v tuto chvíli nemají šanci k adresátovi proniknout. Středoškolský profesor, nezvyklý u svých gymnazistů na přílišnou kontradikci, se zaštiťuje jmény Grygar a Heřt, vystupuje s jistotou člověka nepoznamenaného praxí.
„Já bych byl být tebou trochu opatrnější. Ono to s platností fyzikálních a chemických zákonů není vždycky tak jednoznačné“, oponuje chemik, který zasvětil předchozí léta výzkumu. „Existuje určitá hierarchie pravděpodobnosti. Samozřejmě fyzikální zákony jsou na bázi pyramidy. Chemické procesy jsou už ale mnohem ovlivnitelnější, do hry vstupuje mnohem víc faktorů a výsledek nemůžeš tak snadno předvídat. A to už vůbec nemluvím o tom vršku ... o biologických procesech a o medicíně....“
Nechávají se strhnout diskuzí na téma doložitelnosti fyzikálních pravd a setrvávají v delším bouřlivém rozhovoru o jedné z nich. Homeopatku pro tentokrát vynechávají ze hry. Ze zamyšlení ji vytrhne fyzikův polovýkřik: „Ale to tak přece je! Tomu prostě musíš věřit!!“, který zůstává viset ve vzduchu ...

Tento příběh je fikce. Podobnost s některými skutečnými osobami je čistě náhodná :-)

Napsal : katerina lucka | Pá, 19. červen 2009 - před 552 týdny

Italské intermezzo aneb „Slow Food“

(Článek z právě vycházejících Homeopatických listů 1-2/ 2009 věnovaných tématu "Jsme, co (proč, jak, kde) jíme
Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč je italská kuchyně na celém světě tak oblíbená? Mám vlastní teorii, okořeněnou letitou osobní zkušeností.
S prvním zajímavým faktem se potkáte ještě než překročíte italské hranice, a to při studiu jazyka. Když se učíte angličtinu, značná část první učebnice je věnována reáliím Londýna a historii Commonwealthu. Po několika úvodních lekcích francouzštiny víte dost o pařížských divadlech a galeriích, životním příběhu Romana Polanskeho i zvoníka z chrámu Matky Boží. V první polovině učebnice němčiny pro začátečníky  se seznámíte hned s osmi až deseti slovíčky, týkajícími se úklidu či udržování pořádku. První díl učebnice italštiny bude zaručeně z 80 % tematicky věnován italské kuchyni.
Zdá se, že pro Italy je jídlo opravdu tématem.
Na první pohled nemusíme některým zvykům rozumět. Posléze ale zjistíme, že spousta z nich má svoje opodstatnění.
V první řadě platí, že Ital nikdy nejí ve spěchu. Raději si oběd odpustí, než by pospíchal. Přijít do italské restaurace nebo i obyčejné trattorie (jídelny) a zeptat se, zda stihnete poobědvat, když máte jen hodinu času, je faux pas. Nechat si doporučit jídlo nebo pokonverzovat o dnešním menu je součástí procesu.
 I když v českých restauracích připravujících italskou kuchyni se můžeme dočkat lecjakých překvapení, určitě jste si všimli, že pizza Capricciosa nebo pasta Quattro formaggi respektuje vždy stejnou recepturu. Klasické pokrmy jsou prostě vždy podobné, s velmi drobnými  odchylkami, obsahují vždy stejné ingredience a ctí stejný postup přípravy. Italové o tom nejspíš moc nepřemýšlejí, ale aplikují tak v praxi rituál opakování, který může cosi „profánního“ změnit v „posvátné“.
Stejně tak sled jídelních chodů má svoje zákonitosti, které jsou přirozeně respektovány a mají vnitřní logiku.
Hotelový číšník taktně pomlčí, když si objednáte kafe před jídlem, když požádáte o dva předkrmy a žádné Primi, Secondi nebo Contorni, v poledne se poptáte po pizze nebo si po večeři poručíte latte macchiato. Konec konců, „náš zákazník – náš pán“. Autentická mamma na italském venkově ale nedokáže potlačit svůj údiv a pro jistotu se dvakrát přeptá, zda vám správně rozuměla.
Jídlu a stolování stále přináleží jeho společenská a výchovná funkce. Prostřednictvím slavností, náboženských, zemědělských i rodinných, je udržována návaznost na rodinné i kulturní dědictví.
Ne náhodou vzniklo právě v Itálii hnutí „Slow Food“. Popudem k jeho založení byl úmysl postavit v Římě poblíž Španělských schodů první italský McDonald‘s. Od roku 1986 se hnutí rozrostlo a dnes má 122 členských států. Jeho zakladatelé Carlo Petrini a Massimo Montanari od roku 2004 dokonce přednášejí na Univerzitě gastronomických věd v Pollenzu v Piedmontu a Colornu v Emigli-Romagna.
„Slow Food“ se kromě vytvoření sítě restaurací zaměřuje na zachování rozmanitosti pěstovaných druhů rostlin a živočichů, podporuje lokální kulinářské tradice, podílí se na organizaci slavností regionálních kuchyní, podporuje zachování místních úzkoprofilových specialit, nabízí výuku degustace, seznamuje s riziky fast-foodů, monokultur, omezeného genofondu a genetického inženýrství, vybízí k „etickému“ nakupování na místních trzích.
Konvivium Slow Food vzniklo v České republice až v 2000, ale jeho základní orientace byla zaměřena především na pěstování, výrobu a degustaci vín. Členy byly v naprosté většině cizinci žijící v ČR a dorozumívacím jazykem byla angličtina. Co na to my, Češi a Slováci?
Napsáno na počátku května 2009 na nejjižnějším cípu pevninské Itálie pod vlivem dobré večeře a sklenky vína „da tavola“ z místních prosluněných svahů.
MUDr. Kateřina Lucká
svestka@iol.cz

Napsal : katerina lucka | Pá, 19. červen 2009 - před 552 týdny

Sen s tvrdým přistáním aneb reportáž z homeopatické nemocnice v Glasgow

Sen s tvrdým přistáním aneb reportáž z homeopatické nemocnice v Glasgow

Na sedadlech stylově anglického taxíku míjíme obrovský komplex moderních budov nemocnice Gratnavel Glasgow. To, co je prozatím vidět, poněkud nezapadá do mé představy o předpokládaném klidném prostředí homeopatické nemocnice.
Po chvíli se však za zatáčkou vynoří zaoblená budova obklopená krásnou zahradou, působící jako oáza v poušti. Není pochyb, že jsme na místě.
Homeopatická nemocnice v Glasgow byla uvedena do provozu teprve v roce 1999. Prostředky na její stavbu pocházejí z darů pacientů. Je to nízká budova o dvou křídlech. V jednom z nich se nacházejí ordinace, administrativní zázemí a místnost pro semináře, druhé slouží jako lůžkové oddělení s fyzioterapeutickým vybavením.
Architekt si dal záležet, aby prostředí nemocnice působilo na příchozí přívětivým dojmem. Jen málo stěn postrádá oblé tvary, všechny místnosti jsou, ač poměrně nízké, hodně osvětleny a mají přístup do zahrady. Ta v sobě skrývá nesporný léčebný potenciál. Yukám, japonské umeboši, bambusům, ani obrovskému eukalyptu zřejmě zdejší nepříliš vlídné počasí nijak neubližuje.
V nemocnici pracuje celkem dvanáct lékařů, z toho pět na plný úvazek. Pacientům slouží celkem patnáct lůžek. Péče o nemocné je zahrnuta do tzv. NHS (National Health Service), v rámci státního zdravotnictví je tedy plně hrazena. Pacienti však musí být doporučení lékařem některého jiného oddělení nemocnice Greatnavel.
Tak tomu bylo i během klinických supervizí, kterých jsem se počátkem dubna zúčastnila. Poté, co gastroenterolog či neurolog shledá, že pacientovi nemá v rámci svého oddělení a oboru co nabídnout, navrhne mu návštěvu homeopatické nemocnice. Systém, o kterém si můžeme (alespoň prozatím) nechat jenom zdát!
Pacienti jsou z velké části léčeni pouze ambulantně. Pokud jsou hospitalizování, přichází v pondělí a odchází v pátek. Zřídkakdy se hospitalizace protáhne na dva až tři týdny.
Jediné, co lehce vázne, je následná péče po propuštění z nemocnice. Pacienti jsou doporučení k některému z privátních homeopatů, to už ale na vlastní náklady nebo náklady některých vstřícných pojišťoven.
Dr. Tom Whitmarsh, který mě svým pracovištěm provázel, je se spoluprací s alopatickými kolegy spokojen. Sem tam se sice vyskytnou určité tlaky, ty ale nijak nepřesahují únosnou míru a lze je chápat jako běžnou rivalitu mezi jednotlivými odděleními velké nemocnice.
„Někdy je těžší vyjít s některými úzkoprsými homeopaty než s alopatickými kolegy, pokud jsou otevření a ochotní vnímat jiný úhel pohledu,“ říká s úsměvem.
Když jsem procházela po dřevěném roštu u jezírka v zahradě, uklouzla mi noha a já jsem se zhroutila na zem. Rychlý pohyb v neobvyklém směru okamžitě zaznamenala sestra z recepce. V mžiku byla u mě. Poté co jsem ji vehementně přesvědčovala, že mi nic není, je jsem opravdu v pořádku a že je to spíš legrační situace, si mě změřila pohledem pronikajícím do morku kostí. Poodešla a přinesla mi Arnicu 30C. Nedbala na moje protesty, spadající do obrazu léku, a trvala na tom, abych si lék vzala.
Pocity rozlámaných zad a pohmožděné nohy jí na druhý den daly zapravdu... Asi jsem ji přece jen měla poslechnout!

MUDr. Kateřina Lucká
svestka@iol.cz
(Homeopatické listy 1-2/2008)

Napsal : katerina lucka | Ne, 28. prosinec 2008 - před 577 týdny

<< >>